Revízie

Revízie technických zariadení sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MPSVR č.508/2009 Z.z. Vo vyhláške sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadenia. Vyhláškou sa tiež ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Naša spoločnosť vykonáva revízie v oblasti plynových zariadení a tlakových zariadení.
Nemáme v záujme riešiť objemné revízie, ale v rámci malej energetiky práve pomôcť tým, ktorým to nemá kto urobiť, ako sú rodinné domy, malé prevádzky a pod.